ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို Europe Business Assembly (EBA) မွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ International Flag ႏွင့္ Certificate of Investment Attractiveness ကို သံအမတ္ႀကီး ဦးဟန္သူမွ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ The Prime Business Destination Forum တြင္တက္ေရာက္ လက္ခံရယူခဲ့

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို Europe Business Assembly (EBA) မွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ International Flag ႏွင့္ Certificate of Investment Attractiveness ကို သံအမတ္ႀကီး ဦးဟန္သူမွ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ The Prime Business Destination Forum တြင္တက္ေရာက္ လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ Forum ကို ၁၂-၁၀-၂၀၁၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ ကန္းၿမိဳ႕ရွိ၊ Carlton Intercontinental ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားအား နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး Europe Business Assembly ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္၊ Prof. John Netting မွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ နံနက္ ၁၀း၃၀ အခ်ိန္တြင္ Europe Business Assembly မွ အထူး စီးပြားေရးဇုန္မ်ားအား ခ်ီးျမႇင့္သည့္ International Flag ႏွင့္ Certificate of Investment Attractiveness ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္း အခမ္းအနားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနာအစီအစဥ္အရ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္အား Europe Business Assembly မွ ေပးအပ္မည့္ International Flag and Certificate of Investment Attractiveness ဆုကို လက္ခံရယူရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ရာ သံအမတ္ႀကီးမွ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္အားဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္သည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္စကားအား ေရွးဦးစြာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္အား ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္သည့္ International Flag and Certificate of Investment Attractiveness: Level “E” EMERGING – Significant Opportunities ဆုကို Europe Business Assembly ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ Prof. John Netting က ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့ရာ သံအမတ္ႀကီး ဦးဟန္သူမွ လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။ ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္ဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ျမႇင့္တင္ေရးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ျပသခဲ့သည့္ Video Clip ကို အခမ္းအနား တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ျပသခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ အတူအျခား အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားျဖစ္သည့္ အစၥေရးနိုင္ငံရွိ ဟိုင္ဖာျမဴနီစီပယ္(Haifa Municipality) အထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုးဗီးနီးယားနိုင္ငံရွိ ဘရက္ကိုခရိုင္(European Integration of Brcko District) အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဂ်ေမကာနိုင္ငံရွိ မိုရန္႔ပင္လယ္ေကြ႕ (Morant Bay) အထူးစီးပြားေရးဇုန္တို႔အား International Flag and Certificate of Investment Attractiveness: Level “E” EMERGING – Significant Opportunities ဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

The Prime Business Destination Forum အခမ္းအနားသို႔ ကမၻာတစ္ဝန္းမွ စီးပြားေရး ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒသအလိုက္ထိပ္သီးကုမၼဏီမ်ားတက္ ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္အား ခ်ီးျမႇင့္သည့္ International Flag and Certificate of Investment Attractiveness: Level “E” EMERGING – Significant Opportunities ဆုမွာ Europe Business Assembly မွ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမွု ဆိုင္ရာဆြဲေဆာင္မွုရွိသည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားကို ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္သည့္ ဆုအမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္စဥ္းစား၍ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္-

– Geographical position, natural resources potential

– Economic potential

– Energy and power, transportation, industrial and social infrastructure and potential

– Human resources in the region, the level of education and healthcare

– Innovation, technical and scientific potential

– Political stability, availability of legislative preferences for investments, mechanisms for investment protection

– Accessibility to information for successful participation in investment projects and tenders

 

The Prime Business Destination Forum အခမ္းအနားတြင္ ဆုလက္ခံရယူခဲ့သည့္ ဗီဒီယုိမွတ္တမ္း

 

Comments are closed.