CITIC Group ႏွင့္ Transaction Document မ်ား ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ လႊဲေျပာင္း ရယူသည့္ေန႔ (၃-၁၁-၂၀၁၆)ရက္ေန႔မွ ေကာ္မတီကို ျပန္လည္အားျဖည့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ေန႔ (၈-၅-၂၀၁၈)ရက္ေန႔အထိ CITIC Group ႏွင့္ Transaction Document မ်ားကို (၅၄)ႀကိမ္ ေဆြးေႏြး ညိွႏႈိင္းခဲ့ပါသည္။

Comments are closed.