CITIC Group ႏွင့္ Transaction Document မ်ား ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးျခင္း

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ လႊဲေျပာင္း ရယူသည့္ေန႔ (၃-၁၁-၂၀၁၆)ရက္ေန႔မွ ေကာ္မတီကို ျပန္လည္အားျဖည့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ေန႔ (၈-၅-၂၀၁၈)ရက္ေန႔အထိ CITIC Group ႏွင့္ Transaction Document မ်ားကို (၅၄)ႀကိမ္ ေဆြးေႏြး ညိွႏႈိင္းခဲ့ပါသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း ႏွင့္ စက္မွဳဥယ်ာဥ္စီမံကိန္းတို႔အတြက္ Exchange of Letters စာခြ်န္လဲလွယ္ျခင္းအေပၚ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ CITIC Group Corporation တို႔ ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္၏ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း (Deep Sea Port Project) ႏွင့္ စက္မွဳဥယ်ာဥ္ စီမံကိန္း (Industrial Park Project) တို႔အတြက္ Exchange of Letters စာခြ်န္လဲလွယ္ျခင္းအေပၚ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာစိုး၀င္းႏွင့္ CITIC Group Corporation ဥကၠဌ Mr. Chang Zhenming တို႔ ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ပူးတြဲဥကၠဌ ေဒါက္တာစိုးဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ တ႐ုတ္ျပည္သူ့သမၼတနိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲသို႔ (၉-၇-၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွ (၁၃-၇-၂၀၁၉)ရက္ေန႔အထိ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဉ္

၁။      ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ ပူးတြဲဥကၠဌ ေဒါက္တာစိုးဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္(၈)ဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ ျပည္သူ့အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားမႈအရ (၉-၇-၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွ (၁၃-၇-၂၀၁၉) ရက္ေန႔အထိ တ႐ုတ္ျပည္သူ့သမၼတႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ၂။      ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဉ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး ပိုမို တိုးျမွင့္ႏိုင္ရန္၊ ေရႊလီႏိုင္ငံေတာ္ အေလးေပးစီးပြားေရး တံခါးဖြင့္စမ္းသပ္ဇုန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္တို႔အၾကား အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၃။      … Continue reading

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ( ၈ ) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ Framework Agreement (Deep Sea Port) ကို ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ CITIC Consortium တို႔ ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးျခင္း

              ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ ( ၈ ) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ Framework Agreement (Deep Sea Port) ကို ေနျပည္ေတာ္၌ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ CITIC Consortium တို႔ ႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂)ရက္ (အဂၤါ)ေန႔ ေန႔လယ္ (၁၃:ဝ၀)နာရီအခ်ိန္ ကုန္သ ြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ရံုးခဲြ၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပ ြားေရးဇုန္ စီမံခန္႕ခဲြမႈေကာ္မတီ အစည္းအ‌ေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ စီမံခန္႕ခဲြမႈေကာ္မတီ၊ GDE ၊ CITIC Group နှင့္ HATCH ကုမၸဏီတို့၏ EIA/SIA, G.T Survey လုပ္ငန္းမ်ား စတင္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ဆာင္ရ ြက္နိုင္ေရး အစည္းအ‌ေဝး

၁။ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂)ရက္ (အဂၤါ)ေန႔ ေန႔လယ္(၁၃:ဝ၀) နာရီအခ်ိန္တ ြင္ အမွတ္(၂၂၈/၂၄၀)၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ေရႊဘံုသာလမ္းေထာင့္၊ စီးပ ြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (ရန္ကုန္ရံုးခဲြ)၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပ ြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ အစည္းအ ေဝးခန္းမ၌ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၊ GDE ၊ CITIC Group နွင့္ HATCH ကုမၸဏီတို႔သည္ EIA/SIA, G.T Survey လုပ္ငန္းမ်ား စတင္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရ ြက္နိုင္ေရး အစည္းအ ေဝးကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျကပါသည္။ ၂။ … Continue reading

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီနွင့္ တင္ဒါေခၚယူေရးနွင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕တို႕၏ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း စက္မႈဇုန္၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာစီမံကိန္းတို႔နွင့္ စပ္လ်ဉ္းသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။     ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေနရာ (၃)ခုရွိသည့္အနက္ (၁)ခုျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ ပထမအဆင့္အေနနွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ (၂၀၁၄) တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေထာင္ျခင္းနွင့္ နယ္နိမိတ္သတ္ မွတ္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ကို  ၊ ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ က်င္းပသည့္ (၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးသို႔ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ တင္ျပခဲ့ရာ အစည္းအေဝး(၂၁)ရက္ ေျမာက္ေန႔  (၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္) တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂။     … Continue reading

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို Europe Business Assembly (EBA) မွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ International Flag ႏွင့္ Certificate of Investment Attractiveness ကို သံအမတ္ႀကီး ဦးဟန္သူမွ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ The Prime Business Destination Forum တြင္တက္ေရာက္ လက္ခံရယူခဲ့

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို Europe Business Assembly (EBA) မွ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ International Flag ႏွင့္ Certificate of Investment Attractiveness ကို သံအမတ္ႀကီး ဦးဟန္သူမွ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ The Prime Business Destination Forum တြင္တက္ေရာက္ လက္ခံရယူခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ Forum ကို ၁၂-၁၀-၂၀၁၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ ကန္းၿမိဳ႕ရွိ၊ Carlton Intercontinental ဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားအား နံနက္ … Continue reading

Invitation for the Expression of Interest (EOI) From the Potential Developers

The Government of the Republic of the Union of Myanmar has identified KyaukPhyu SEZ as one of the economic potentials to contribute to the country’s economic development. Bid Evaluation and Awarding Committee (BEAC), in close cooperation with the CPG Consortium … Continue reading

Kyauk Phyu SEZ Yangon Road Show into the mitv News

The Kyaukphyu Economic Zone is set to be the trade corridor of Myanmar, with Africa, Middle East and China, but while investors are being invited, people hope the development to be open and transparent. The KyaukPhyu SEZ covers 4000 acres … Continue reading

KPSEZ Yangon Road Show MRTV News