ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီနွင့္ တင္ဒါေခၚယူေရးနွင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕တို႕၏ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္အတြင္း စက္မႈဇုန္၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာစီမံကိန္းတို႔နွင့္ စပ္လ်ဉ္းသည့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။     ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေနရာ (၃)ခုရွိသည့္အနက္ (၁)ခုျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ ေဆာက္ရန္အတြက္ ပထမအဆင့္အေနနွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ (၂၀၁၄) တြင္ ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္တည္ေထာင္ျခင္းနွင့္ နယ္နိမိတ္သတ္ မွတ္ျခင္း အဆင့္ဆင့္ကို  ၊ ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာလ (၁၆)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ က်င္းပသည့္ (၁၃) ၾကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးသို႔ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရန္ တင္ျပခဲ့ရာ အစည္းအေဝး(၂၁)ရက္ ေျမာက္ေန႔  (၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္) တြင္ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ပါသည္။

၂။     တခ်ိန္တည္းတြင္ တင္ဒါစိစစ္ေရးနွင့္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ (BEAC) သည္ နိုင္ငံတကာ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရင္းနွီးတည္ေဆာက္ မည့္သူမ်ား (Developer) အား ပြင့္လင္းစြာေခၚယူခဲ့ျပီး၊ တင္ဒါစည္းမ်ဉ္း စည္းကမ္း နွင့္ ညီညြတ္စြာတင္ျပလာေသာ အဖြဲ႔အစည္း (၂၀)ေက်ာ္အနက္ ဦးစြာေရြးခ်ယ္ခံရေသာ အဖြဲ႔အစည္း (၁၀)ခုအား ေတြ႔ဆံုစိစစ္ေမးျမန္းမႈမ်ား အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးမွ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းအတြက္ အဖြဲ႔အစည္း (၃)ဖြဲ႔၊ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းအတြက္ အဖြဲ႔အစည္း(၁) ဖြဲ႔နွင့္ အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာစီမံကိန္းအတြက္ အဖြဲ႔အစည္း (၁)ဖြဲ႔ ဆန္ခါ တင္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းတို႔အနက္  တင္ဒါလိုအပ္ခ်က္နွင့္ အကိုက္ညီဆံုး ျဖစ္သည့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းအတြက္ CITIC Consortium−I နွင့္ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းအတြက္ CITIC Consortium- II  တို့ကို အျပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး အဆင့္ျမင့္အိမ္ယာစီမံကိန္းအတြက္မူ  တင္ဒါလိုအပ္ခ်က္နွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္ အတြက္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့ပါသည္။

၃။     ဆက္လက္၍ ဒုတိယအဆင့္လုပ္ငန္းစဉ္အေနနွင့္ စီမံကိန္းတစ္ခုခ်င္း အလိုက္ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ခံရေသာ နိုင္ငံျခားရင္းနွီးတည္ေဆာက္သူ CITIC Consortium နွင့္အတူ ပူးတြဲတာဝန္ယူေဆာင္ရြက္မည့္ နိုင္ငံသားရင္းနွီးတည္ ေဆာက္သူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ေသာအစိုးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ားတို႔သည္ လိုအပ္ေသာ အေသး စိတ္ညွိနွိုင္းမႈမ်ားကို ေရွ႕ဆက္လက္ျပီး စာခ်ုပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုရန္ ရွိပါသည္။ ယင္းစာခ်ဳပ္ မ်ားကိုလည္း အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒ (၂၀၁၄)၊ နည္းဥပေဒမ်ားနွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဗဟိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႔၊ ဗဟိုအဖြဲ႔တို႔က အဆင့္ဆင့္ စိစစ္အတည္ျပဳေပးရ ဦးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။

Untitled-3 10649913_726130774189580_4863259435885235219_n

 

Comments are closed.