၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂)ရက္ (အဂၤါ)ေန႔ ေန႔လယ္ (၁၃:ဝ၀)နာရီအခ်ိန္ ကုန္သ ြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ရံုးခဲြ၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပ ြားေရးဇုန္ စီမံခန္႕ခဲြမႈေကာ္မတီ အစည္းအ‌ေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ စီမံခန္႕ခဲြမႈေကာ္မတီ၊ GDE ၊ CITIC Group နှင့္ HATCH ကုမၸဏီတို့၏ EIA/SIA, G.T Survey လုပ္ငန္းမ်ား စတင္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ဆာင္ရ ြက္နိုင္ေရး အစည္းအ‌ေဝး

၁။ ၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၂)ရက္ (အဂၤါ)ေန႔ ေန႔လယ္(၁၃:ဝ၀) နာရီအခ်ိန္တ ြင္ အမွတ္(၂၂၈/၂၄၀)၊ ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ေရႊဘံုသာလမ္းေထာင့္၊ စီးပ ြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (ရန္ကုန္ရံုးခဲြ)၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပ ြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ အစည္းအ ေဝးခန္းမ၌ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ၊ GDE ၊ CITIC Group နွင့္ HATCH ကုမၸဏီတို႔သည္ EIA/SIA, G.T Survey လုပ္ငန္းမ်ား စတင္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရ ြက္နိုင္ေရး အစည္းအ ေဝးကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျကပါသည္။
၂။ အစည္းအ ေဝးတ ြင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပ ြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ ပူးတ ဲြဥကၠဌ ေဒါက္တာစိုးဝင္း ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ျဖစ္ျက ေသာ ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း၊ ဒု-ဥကၠဌ(၁)၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီ (ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ ေရးဝန္ႀကီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ေဒါက္တာဦးေမာင္ (ဒု-ဥကၠဌ(၂)၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီ)၊ ဦးရီဝင္း (အတ ြင္းေရးမွဴး၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ)၊ ဦးနႏၵ၊တဲြဘက္အတ ြင္းေရးမွဴး(၁)၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီ (ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ကုန္သ ြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊    စီးပ ြား ေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)၊ ေဒၚလဲ့လဲ့မင္း၊ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴး(၂)၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီ (ခရိုင္ဦးစီးမွဴး၊ စီမံကိန္းေရးဆဲြ ေရးဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန)၊ ဦးေအာင္ ထ ြန္းနိုင္၊ အဖဲြ႔ဝင္၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈေကာ္မတီ (ျပည္နယ္ဦးစီးမွဴး၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ယာဖံြ႕ၿဖိဳးမႈဦးစီးဌာန၊ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (ရခိုင္ျပည္နယ္))၊ ေဒါက္တာဝင္းဝင္းမာ၊ အဖဲြ႔ဝင္ (ကိုယ္စား)၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီ (လ/ထညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန)၊ ဦးျမမ်ိဳးသန္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး (ကိုယ္စား)၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စ ြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန)၊ ဦးညီညီလ ြင္၊ အဖဲြ႕ဝင္၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီ (ျပည္နယ္တာဝန္ခံ၊ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္ (ရခိုင္ျပည္နယ္)၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန)၊ ဦးသန္းထ ြဋ္ဦး၊ အဖဲြ႕ဝင္၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီ (ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္ အ ထေြထေြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႔ရံုး ဝန္ႀကီးဌာန)၊ ေဒၚဝင္းဝင္းသန္း၊ အဖဲြ႕ဝင္၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈ ေကာ္မတီ (လူဝင္မႈႀကီးျကပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးျကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန)၊ ေဒါက္တာျမဟန္ (Chairman ၊ GDE) ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲြ႕၀င္မ်ား ၊ Mr. Yuan Shao Bin (Vice Chairman ၊ CITIC Group) ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ HATCH ကုမၸဏီမွ ပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ ေဆ ြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

Comments are closed.