၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ( ၈ ) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ Framework Agreement (Deep Sea Port) ကို ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ CITIC Consortium တို႔ ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးျခင္း

 

            ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ႏို၀င္ဘာလ ( ၈ ) ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ Framework Agreement (Deep Sea Port) ကို ေနျပည္ေတာ္၌ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ CITIC Consortium တို႔ ႏွစ္ဘက္ အျပန္အလွန္ လက္မွတ္ေရးထိုး ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ပါသည္။

Comments are closed.