ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ပူးတြဲဥကၠဌ ေဒါက္တာစိုးဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ တ႐ုတ္ျပည္သူ့သမၼတနိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲသို႔ (၉-၇-၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွ (၁၃-၇-၂၀၁၉)ရက္ေန႔အထိ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဉ္

၁။      ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံ၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၊ ပူးတြဲဥကၠဌ ေဒါက္တာစိုးဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္(၈)ဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတနိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ ျပည္သူ့အစိုးရ၏ ဖိတ္ၾကားမႈအရ (၉-၇-၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွ (၁၃-၇-၂၀၁၉) ရက္ေန႔အထိ တ႐ုတ္ျပည္သူ့သမၼတႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

၂။      ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဉ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး ပိုမို တိုးျမွင့္ႏိုင္ရန္၊ ေရႊလီႏိုင္ငံေတာ္ အေလးေပးစီးပြားေရး တံခါးဖြင့္စမ္းသပ္ဇုန္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္တို႔အၾကား အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

၃။      တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္၊ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဉ္သို႔ လိုက္ပါခဲ့ၾကေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ (က) ေဒါက္တာစိုးဝင္း၊ ပူးတြဲဥကၠဌ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (ခ) ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း၊ ဒုတိယဥကၠဌ-၁၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (ျပည္နယ္ဝန္ၾကီး၊ ဘ႑ာေရး၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕) (ဂ) ေဒါက္တာဦးေမာင္၊ ဒုတိယဥကၠဌ-၂၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (ဃ) ဦးရီဝင္း၊ အတြင္းေရးမႉး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (င) ဦးနႏၵ၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး-၁၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (ညႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန) (စ) ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ ၊ Kyauk Phyu District Development Cooperation Public Ltd. Government Designated Entity (GDE) (ဆ) ေဒၚတင္တင္အုန္း၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာအၾကံေပး၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (ဈ) ေဒၚႏြယ္ႏြယ္လြင္၊ ရံုးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ (ဦးစီးအရာရွိ၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန)တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

၄။      (၁၀-၇-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ပူးတြဲဥကၠဌ ေဒါက္တာစိုးဝင္း ဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ မန္စီၿမိဳ႕၌ တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ ပါတီေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး Mr.Wang Junqiang ၊ တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲပါတီေကာ္မတီ အျမဲတမ္းအဖြဲ႕ဝင္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ Mr.Hou Sheng ၊ တဲဟုန္ျပည္နယ္ဖြဲ ျပည္သူ႔အစိုးရ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး Mr.Yang Shizhuang ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၅။     (၁၂-၇-၂၀၁၉ ) ရက္ေန႔တြင္ ပူးတြဲဥကၠဌ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ညေန (၄:ဝ၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ၊ မန္စီၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ ျပည္သူ႔အစိုးရ အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉး Mr. Wei Gang ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးစြာျဖင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၆။      ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဉ္အတြင္း ေဒသႏၱရေလ့လာေရးအတြက္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈခဲ့ရာ (၁၀-၇-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ပူးတြဲဥကၠဌႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ တာ့ေရႊ (တာ့လီ-ေရႊလီ) ရထားလမ္း တည္ေဆာက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္း ေဖာက္လုပ္ေနသည့္ ေနရာသို႔ ၾကည့္ရႈ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ဟုန္း ဆရာအတတ္သင္ေကာလိပ္၊ ဝမ္တိန္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစမ္းသပ္ဇုန္ တည္ေဆာက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကပါသည္။

၇။      (၁၁-၇-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ေရႊလီၿမိဳ႕ရွိ ရင္က်င္ေက်းရြာရွိ ႏွစ္ျပည္တစ္ရြာ့႐ႈခင္းဇုန္၊ ရင္က်င္ႏိုင္ငံေတာ္ တံခါးေပါက္ မူလတန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့ၿပီး၊ Huang Shan Industrial Park ရင္ရွန္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ထုတ္လုပ္ေရး စက္မႈဥယ်ာဉ္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ၾကယ္ေဂါင္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ေရႊလီဂိတ္စခန္း စုေပါင္းစစ္ေဆးေရးစင္တာ၊ ကုန္ရပ္နားစခန္းႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္မွ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး စီးဆင္းမႈျမန္ဆန္ေရးအတြက္ ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ထားသည့္ တံခါးေပါက္ ဂိတ္စခန္းမ်ားသို႔ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား အလုပ္အကိုင္ ရရွိႏိုင္မည့္ အေျခအေန အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေရႊလီၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခားသား အကူအညီေပးေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစင္တာသို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာၾကည့္႐ႈခဲ့ပါသည္။

၈။      (၁၂-၇-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ တဲဟုန္အသက္ေမြးပညာသင္ ေကာလိပ္ရွိ Life Science သိပၸံျပခန္းမ၊ တ႐ုတ္တိုင္းရင္းေဆးပညာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးခန္း၊ အင္ဂ်င္နီယာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါသည္။ ညေန (၄:ဝ၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ၊ မန္စီၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ ျပည္သူ႔အစိုးရ အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉး Mr. Wei Gang ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲမွတ္တမ္း အက်ဉ္းျပဳစုၿပီး မွတ္တမ္းတင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။

၉။      ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဉ္အတြင္း ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ ဒုတိယအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ယင္းျပည္နယ္ခြဲအတြင္းရွိ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ေကာလိပ္သို႔ ေက်ာက္ျဖဴေဒသတြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ လူငယ္မ်ားကို လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ယခုနွစ္မွစ၍ (၈)တန္း ေအာင္ၿပီး လူငယ္မ်ားအား (၄)လႏွင့္(၆)လ ကာလတိုသင္တန္းမ်ား ေစလႊတ္သင့္ၿပီး အထက္တန္းစာေမးပြဲ  ေအာင္ျမင္ၿပီး  လူငယ္မ်ားကို  ကမ္းလွမ္းခ်က္အတိုင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ (၁၅)ဦးကို ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားသို႔ ပညာသင္ေစလႊတ္ သင္ၾကားေစျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴေဒသခံမ်ားအား တ႐ုတ္ဘာသာစကား သင္ၾကားပို႔ခ်ႏိုင္ေရး အတြက္ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအား ေက်ာက္ျဖဴသို႔ ေစလႊတ္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား နွစ္ဘက္ညိွႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

၁၀။    ထို႔ျပင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္လုပ္သား၊ ပညာရွင္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳ ရရွိႏိုင္ေစရန္၊ စက္မႈဥယ်ာဉ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေက်ာက္ျဖဴစက္မႈဇုန္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ပိုမိုတိုးတက္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ေရႊလီအေလးေပး စက္မႈဇုန္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သြားေရာက္ရင္းနွီးျမွပ္ႏွံေစျခင္းျဖင့္ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အခြင့္အလမ္းသစ္ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ညိွႏႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

၁၁။    ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕၏ ခရီးစဉ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ တဲဟုန္ျပည္နယ္ခြဲသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဉ္ သြားေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ရင္းနွီးမႈႏွင့္ ယဉ္ေက်းမႈမ်ား ဖလွယ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဆရာအတတ္သင္ႏွင့္ သက္ေမြးပညာေကာလိပ္ သင္ၾကားေပးေနမႈမ်ား၊ ေရႊလီရထားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိသည့္ ခရီးစဉ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

Comments are closed.