ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း Geotechnical ၊Topographic၊ Hydrographic ႏွင့္ MetOceanSurveys စသည္တို႔အတြက္ အတိုင္ပင္ခံ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ကြင္းဆင္းေလ့လာဆန္းစစ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္တင္ဒါေခၚယူျခင္း

ရည္ၫႊန္းအမွတ္စဥ္။     KPSEZ-DSP-REP-2021-001

တင္ဒါေခၚယူမႈစတင္ေသာရက္စြဲ။၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ရက္

ေနာက္ခံအခ်က္အလက္

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြား‌ေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ Kyaukphyu Special Economic Zone Deep Sea Port Co., Ltd (စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္႐ွိသူ Concessionaire) တို႔သည္ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Concession Agreement) ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးျဖစ္ရာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္႐ွိသူ Concessionaire အေနျဖင့္ ရမ္းၿဗဲကြၽန္းဆိပ္ကမ္း၊ မေဒးကြၽန္းဆိပ္ကမ္း၊ ယင္း တစ္ကြၽန္းႏွင့္ တစ္ကြၽန္းအၾကား ေပါင္းကူးတံတား၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စက္မႈဇုန္သို႔ ခန္႔မွန္း ေျခ ၁၅ ကီလိုမီတာ ႐ွည္လ်ားေသာဆက္သြယ္ေရးလမ္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ  ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း (စီမံကိန္း) တည္ေဆာက္ရန္ ပုံေဖာ္မႈ၊ ဒီဇိုင္း၊ တည္ေဆာက္မႈ၊ ေငြေၾကးထည့္ဝင္မႈ၊လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ လႊဲေျပာင္းမႈဆိုင္ရာတို႔ အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္႐ွိသူ Concessionaire ၏ ဦးေဆာင္အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္ျဖစ္ေသာ CITIC Consortium Myanmar Port Investment Limited (Client) အေနျဖင့္ စီမံကိန္း၏ပထဝီႏွင့္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ဆိုင္ရာ ပဏာမဆန္းစစ္ခ်က္ Preliminary Geotechnical & Topographic Survey (အလုပ္မ်ား)ကို Concessionaire အားကိုယ္စားျပဳၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ႐ွိၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အလုပ္မ်ားအတြက္တင္ဒါေခၚယူျခင္းျဖစ္ၿပီး စိတ္ဝင္စားသူလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳေတာင္းခံလႊာ (RFP Documents)မ်ား ရ႐ွိႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္မ်ား၏နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ

အလုပ္မ်ား၏ အေသးစိတ္ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ Technical means of engineering (Geological exploration, Geotechnical Experiment, Topographic Survey, Bathymetric Survey, Meteo- rological and Hydrological data collection and observation, etc.,)ျဖင့္ စီမံကိန္း တည္ေနရာ အတြက္ Geological၊ Topological၊ Hydrological၊ Meteorological စသည္တို႔အျပင္ အျခားသက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ျပဳစုရယူေပးရန္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ စီမံခ်က္ႏွင့္ဒီဇိုင္း ေရးဆြဲျခင္းတို႔တြင္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳစုပံ့ပိုး‌ေပးရန္ ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္မ်ားနယ္ပယ္အတိုင္းအတာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္သည္-

  • Geotechnical Investigation,
  • Topographic Survey,
  • Geophysical Survey,
  • Hydrographic Survey (bathymetric)
  • MetOcean studies and data gathering

ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

(၁)     စိတ္၀င္စားမႈအဆိုျပဳလႊာ(EOI Letter)အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္လိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ျခင္း။

(၂)     လုပ္ငန္းအဆိုျပဳေတာင္းခံလႊာ(RFP Documents) Electronic Versionအား ဝယ္ယူရ႐ွိရန္အတြက္‌   အေမရိကန္‌ေဒၚလာ ၂,၀၀၀အား ေဖာ္ျပပါ ဘဏ္အေကာင့္သို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း။

(သတ္မွတ္ေငြပမာဏ လႊဲေျပာင္းဝင္ေရာက္ၿပီးသည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳေတာင္းခံလႊာ (RFP Documents) Electronic Version အား ရယူႏိုင္ရန္ Web link တစ္ခုခ်ေပးမည္ျဖစ္၍         ေပးသြင္းၿပီးေငြကို ျပန္လည္ ထုတ္ယူျခင္း၊ ျပန္၍အမ္းယူျခင္း လုံးဝမျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို       သတိျပဳရန္လိုပါသည္။ )

ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္

စိတ္ဝင္စားသူ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳေတာင္းခံလႊာ (RFP Documents)ဝယ္ယူျခင္းတို႔ကို ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ရက္ေန႔ (ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၃နာရီ) ထက္ေနာက္မက်ပဲ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ား

လိပ္စာ –         No. (B-02-01), Golden City Business Center, CMA Old Building, Yankin Road,                     Yankin Township, Yangon, Myanmar.

တာဝန္ခံ –       Mr. Zhu Xuyang (Email: zhuxy20@citic.com ; Tel: +95-9-979331299,

+86-13522748848) Mr. Yan Xiaoxian (Email: yanxx2@citic.com ;

Tel: +95-9-445339138, +86-13811615808)

ဘဏ္အေကာင့္-       694271050401 (SWIFT CODE: KWHKHKHH) at CHINA CITIC BANK

INTERNATIONAL LIMITED (Bank Code: 018)

သတိျပဳရန္အခ်က္ႏွင့္မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း႐ွင္းလင္းခ်က္မ်ား

(၁)     ဤတင္ဒါေခၚယူမႈေၾကာ္ျငာကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ websitesမ်ားတြင္လည္း ဖတ္႐ႈရယူႏိုင္ပါသည္။

  • www.citicmyanmar.com
  • kpsez.org
  • Facebook Account:CITIC Myanmar
  • www.myantrade.gov.mm

(၂)     လုပ္ငန္းအဆိုျပဳေတာင္းခံလႊာ (RFP Documents)တြင္ ပါ႐ွိေသာ အေသးစိတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ           တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ား သို႔မဟုတ္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

(၃)     တင္ဒါျပင္ဆင္မႈ သို႔မဟုတ္ တင္သြင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ က်သင့္ေသာ အျခားအေထြေထြ           ကုန္က်ေငြမ်ားအားလုံးကို Client ဘက္မွ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ လုံးဝမ႐ွိေၾကာင္းကို သတိျပဳရန္ ျဖစ္သည္။

(၄)     လုပ္ငန္းအဆိုျပဳေတာင္းခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္ (RFP Process ) အတြက္ အျခားသီးသန္႔ထပ္တိုး အေသးစိတ္           အခ်က္အလက္မ်ားသည္ အထက္ပါရည္ၫႊန္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ရ႐ွိလာမည့္    စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၌ ပါဝင္ထား႐ွိမည္ျဖစ္သည္။

(၅)     Online Briefing Meeting အားစီစဥ္ထား႐ွိၿပီးယင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို successful applicants လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားထံသို႔ ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Comments are closed.