ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္း(ESIAs) လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရးသက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္း(ESIAs)

လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္း

ရည္ၫႊန္းအမွတ္စဥ္ ။ ။ KPSEZ-DSP-RFP-2021-002

တင္ဒါေခၚယူမႈစတင္ေသာ ရက္စြဲ ။ ။၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္

ေနာက္ခံအခ်က္အလက္

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြား‌ေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ႏွင့္ Kyaukphyu Special Economic Zone Deep Sea Port Co., Ltd (စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္႐ွိသူ Concessionaire) တို႔သည္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (Concession Agreement) ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီးျဖစ္ရာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္႐ွိသူ Concessionaire အေနျဖင့္ ရမ္းၿဗဲကြၽန္းဆိပ္ကမ္း၊ မေဒးကြၽန္းဆိပ္ကမ္း၊ ယင္းတစ္ကြၽန္း ႏွင့္ တစ္ကြၽန္းအၾကား ေပါင္းကူးတံတား၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စက္မႈဇုန္သို႔ ခန္႔မွန္းေျခ ၁၅ ကီလိုမီတာ ႐ွည္လ်ားေသာ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ  ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း (စီမံကိန္း) တည္ေဆာက္ရန္ ပုံေဖာ္မႈ၊ ဒီဇိုင္း၊ တည္ေဆာက္မႈ၊ ေငြေၾကးထည့္ဝင္မႈ၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ၊ ထိန္းသိမ္းမႈ ႏွင့္ လႊဲေျပာင္းမႈဆိုင္ရာတို႔အား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္႐ွိသူ Concessionaire ၏  ဦးေဆာင္အစု႐ွယ္ယာ႐ွင္ ျဖစ္ေသာ CITIC Consortium Myanmar Port Investment Limited (Client) အေနျဖင့္ စီမံကိန္း၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈေရး သက္ေရာက္မႈဆိုင္ရာ အကဲျဖတ္ျခင္း(ESIAs) (အလုပ္မ်ား)ကို  Concessionaire အား ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေဆာင္႐ြက္ သြားရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ႐ွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ယခုသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အလုပ္မ်ားအတြက္ တင္ဒါေခၚယူျခင္းျဖစ္ၿပီး စိတ္ဝင္စားသူလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳေတာင္းခံလႊာ (RFP Documents) မ်ား ရ႐ွိႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္မ်ား၏နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ

အလုပ္မ်ား၏ အေသးစိတ္ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အဆုံးတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လိုက္နာေဆာင္ ႐ြက္မႈသက္ေသခံလက္မွတ္ (Environmental Compliance Certificate-ECC) ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ သက္ေရာက္မႈအကဲျဖတ္ျခင္း (EIA) လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အတိုင္းအတာ သတ္မွတ္ျခင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း၊ အစီရင္ခံစာျပုစုျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပတ္ဝန္းက်င္သက္ေရာက္မႈ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ထုံး လုပ္နည္း (EIA Procedure) အပါအဝင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လိုအပ္ေသာ အတိုင္ပင္ခံဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကြင္းဆင္းေလ့လာဆန္းစစ္မႈ စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

(၁)     စိတ္၀င္စားမႈအဆိုျပဳလႊာ(EOI Letter)အား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အီးေမးလ္လိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ျခင္း။

(၂)     လုပ္ငန္းအဆိုျပဳေတာင္းခံလႊာ(RFP Documents) Electronic Version အား ဝယ္ယူရ႐ွိရန္အတြက္ ‌ အေမရိကန္‌ေဒၚလာ ၂,၀၀၀အား ေဖာ္ျပပါ ဘဏ္အေကာင့္သို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္း။

(သတ္မွတ္ေငြပမာဏ လႊဲေျပာင္းဝင္ေရာက္ၿပီးသည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳေတာင္းခံလႊာ (RFP Documents) Electronic Versionအား ရယူႏိုင္ရန္ Web linkတစ္ခုခ်ေပးမည္ျဖစ္၍ ေပးသြင္းၿပီးေငြကို ျပန္လည္ထုတ္ယူျခင္း၊ ျပန္၍အမ္းယူျခင္း လုံးဝမျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းကို သတိျပဳရန္လိုပါသည္။ )

ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္ႏွင့္အခ်ိန္

စိတ္ဝင္စားသူ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳ ေတာင္းခံလႊာ (RFP Documents)ဝယ္ယူျခင္းတို႔ကို ၂၀၂၁ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔ ( ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီ) ထက္ ေနာက္မက်ပဲ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္မ်ား

လိပ္စာ –         No. (B-02-01), Golden City Business Center, CMA Old Building, Yankin Road, Yankin Township, Yangon, Myanmar.

တာဝန္ခံ –       Mr. Zhu Xuyang (Email: zhuxy20@citic.com ; Tel: +95-9-979331299, +86-13522748848) Mr. Yan Xiaoxian (Email: yanxx2@citic.com ; Tel: +95-9-445339138, +86-13811615808)

ဘဏ္အေကာင့္-          694271050401 (SWIFT CODE: KWHKHKHH) at CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED (Bank Code: 018)

သတိျပဳရန္အခ်က္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း႐ွင္းလင္းခ်က္မ်ား

(၁)     ဤတင္ဒါေခၚယူမႈေၾကာ္ျငာကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ websites မ်ားတြင္လည္း ဖတ္႐ႈရယူႏိုင္ပါသည္။

  • www.citicmyanmar.com
  • kpsez.org
  • Facebook Account: CITIC Myanmar
  • www.myantrade.gov.mm

(၂)    လုပ္ငန္းအဆိုျပဳေတာင္းခံလႊာ (RFP Documents) တြင္ ပါ႐ွိေသာ အေသးစိတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ           တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာမ်ား သို႔မဟုတ္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

(၃)     တင္ဒါျပင္ဆင္မႈ သို႔မဟုတ္ တင္သြင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ က်သင့္ေသာ အျခားအေထြေထြ      ကုန္က်ေငြ မ်ားအားလုံးကို Client ဘက္မွ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ လုံးဝမ႐ွိေၾကာင္းကို သတိျပဳရန္    ျဖစ္သည္။

(၄)     လုပ္ငန္းအဆိုျပဳေတာင္းခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္ (RFP Process) အတြက္ အျခားသီးသန္႔ထပ္တိုး     အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားသည္ အထက္ပါရည္ၫႊန္းကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္       ရ႐ွိလာမည့္ စာ႐ြက္စာတမ္း မ်ား၌ ပါဝင္ထား႐ွိမည္ ျဖစ္သည္။

(၅)     Online Briefing Meeting အား စီစဥ္ထား႐ွိၿပီး ယင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို successful         applicants လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားထံသို႔  ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Comments are closed.