ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း ႏွင့္ စက္မွဳဥယ်ာဥ္စီမံကိန္းတို႔အတြက္ Exchange of Letters စာခြ်န္လဲလွယ္ျခင္းအေပၚ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ CITIC Group Corporation တို႔ ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးထင္ေက်ာ္၏ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္တြင္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္း (Deep Sea Port Project) ႏွင့္ စက္မွဳဥယ်ာဥ္ စီမံကိန္း (Industrial Park Project) တို႔အတြက္ Exchange of Letters စာခြ်န္လဲလွယ္ျခင္းအေပၚ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာစိုး၀င္းႏွင့္ CITIC Group Corporation ဥကၠဌ Mr. Chang Zhenming တို႔ ႏွစ္ဘက္အျပန္အလွန္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။

Comments are closed.